Thử coi

Thử coi

Mục lục


Hệ thống khí thải Euro 4

Hiện nay, xe tải xuất khẩu sang Việt Nam đang dùng công nghệ cũ để xử lý khí thải. Công nghệ này dùng bầu lọc Catalyst và cơ cấu tuần hoàn khí thải đưa vào buồng đốt. Nói cách khác, khí thải từ động cơ được hệ thống tính toán tuần hoàn đưa lại buồng đốt để đốt lại. Hệ thống này ưu điểm là không cần dung dịch xử lý khí thải nhưng gây nóng máy và giảm công suất. Bầu Catalyst là màng xúc tác gồm nhiều lỗ nhỏ li ti nên khí thải theo thời gian sẽ tích tụ, bám muội, gây ra các vấn đề như:

Hệ thống khí thải Euro 6

Hiện nay, xe tải xuất khẩu sang Việt Nam đang dùng công nghệ cũ để xử lý khí thải. Công nghệ này dùng bầu lọc Catalyst và cơ cấu tuần hoàn khí thải đưa vào buồng đốt. Nói cách khác, khí thải từ động cơ được hệ thống tính toán tuần hoàn đưa lại buồng đốt để đốt lại. Hệ thống này ưu điểm là không cần dung dịch xử lý khí thải nhưng gây nóng máy và giảm công suất. Bầu Catalyst là màng xúc tác gồm nhiều lỗ nhỏ li ti nên khí thải theo thời gian sẽ tích tụ, bám muội, gây ra các vấn đề như:
Tìm kiếm bài viết